Avizare/Autorizare construcții și amenajări

Informații de interes general

Pentru obținerea unor construcții de calitate sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe fundamentale aplicabile:

 • a) rezistență mecanică și stabilitate;
 • b) securitate la incendiu;
 • c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;
 • d) siguranță și accesibilitate în exploatare;
 • e) protecție împotriva zgomotului;
 • f) economie de energie și izolare termică;
 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

În ceea ce privește cerința fundamentală securitate la incendiu, o construcție trebuie să fie proiectată și executată în așa fel încât, în cazul unui astfel de eveniment:

 • stabilitatea elementelor portante ale construcției să poată fi asumată pe o perioadă determinată;
 • apariția și propagarea focului și a fumului în interiorul construcției să fie limitate;
 • extinderea focului către construcțiile învecinate să fie limitată;
 • ocupanții să poată părăsi construcția sau să poată fi salvați prin alte mijloace;
 • să fie luată în considerare siguranța echipelor de intervenție.

În acest context internațional, pe plan național a fost instituit sistemul calității în construcții care cuprinde, printre altele, verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, recepția construcțiilor, exercitarea controlului de stat al calității în construcții, atestarea tehnico-profesională și autorizarea specialiștilor care desfășoară activitate în construcții, certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare și/sau consultanță în construcții etc.

Executarea lucrărilor de construcții corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea și postutilizarea construcțiilor este permisă doar în baza unei autorizații de construire emisă de administrația publică locală. Lista cu avizele și acordurile necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcții este adusă la cunoștința solicitantului prin certificatul de urbanism și cuprinde, în mod obligatoriu, și avizul de securitate la incendiu, respectiv de protecție civilă .

Ca parte integrantă a sistemului calității în construcții, a fost elaborat cadrul legislativ care să reglementeze domeniul apărării împotriva incendiilor . Astfel, a fost instituită obligația ca, doar pentru anumite categorii de construcții și amenajări stabilite prin hotărâre de Guvern să se obțină avizul/autorizația de securitate la incendiu. Astfel, avizul de securitate la incendiu este solicitat prin certificatul de urbanism în vederea obținerii autorizației de construire și este emis pentru proiectul de execuție a construcției. Autorizația de securitate la incendiu trebuie solicitată după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și certifică îndeplinirea de către construcție a măsurilor de securitate la incendiu impuse de reglementările tehnice de proiectare.

În ceea ce privește factorii implicați în proiectarea construcțiilor și a atribuțiilor ce le revin, aceștia sunt:

 • investitori, beneficiari – investitorii au obligația de obținere a acordurilor și a avizelor prevăzute de lege, precum și a autorizației de construire. De asemenea, ei trebuie să asigurare verificarea proiectelor prin specialiști verificatori de proiecte atestați și să asigure expertizarea construcțiilor de către experți tehnici atestați, în situațiile în care la aceste construcții se execută lucrări de modificare și/sau schimbare de destinație . In addendum, ei au obligația de a solicita și obține avizul/autorizația de securitate la incendiu.
 • proiectanți – documentațiile și proiectele tehnice se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însușesc și se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, construcțiilor și instalațiilor pentru construcții . Ei au obligația să cuprindă în documentațiile pe care le întocmesc măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conțin obiectele proiectate.
 • verificatori de proiecte și experți tehnici – sunt atestați pe domenii și specialități de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene , urmare a unui interviu desfășurat în cadrul unei comisii alcătuită din specialiști în domeniu dintre care face parte și un reprezentant al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Lista cu acești specialiști poate fi consultată pe pagina web a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la adresa Aici
 • specialiști din structurile de avizare-autorizare – exercită controlul statului în domeniul apărării împotriva incendiilor prin verificarea modului în care factorii enumerați mai sus respectă prevederile reglementărilor tehnice de proiectare privind cerința securitate la incendiu. În urma analizării documentațiilor tehnice depuse, respectiv a verificării construcției în teren, aceștia propun eliberarea avizului/autorizației de securitate la incendiu