Controale/inspecții de prevenire

1. ASPECTE GENERALE

Personalul inspecţiilor de prevenire judeţene/București-Ilfov desfăşoară următoarele tipuri de controale de prevenire:

  • a) de fond, prin care se verifică modul de aplicare a prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă;
  • b) tematice, cu prilejul cărora se verifică unele aspecte, clar stabilite, privind domeniile prevăzute la lit. a) sau o categorie de obiective care aparţin aceluiaşi domeniu de activitate.

Controalele de prevenire planificate se desfăşoară, de regulă, după anunţarea în prealabil a entităţii controlate, însă controalele tematice pot fi și inopinate. Controlul tematic inopinat se execută, de regulă, la anumite categorii de operatori economici, inclusiv cei care desfăşoară activităţi preponderent pe timpul nopţii şi/sau cu afluenţă mare de persoane, la servicii private pentru situaţii de urgenţă, la instituirea permanenţei la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau în alte situaţii în care verificarea respectării reglementărilor în vigoare ori înlăturarea unei stări de pericol iminent sunt mai eficiente prin acţiuni neanunţate.

Controlul tematic planificat urmăreşte, de regulă, verificarea aplicării prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor şi/sau protecţia civilă, vizând în principal următoarele:

  • i. construcţii, instalaţii şi amenajări în vederea emiterii autorizaţiilor de securitate la incendiu şi/sau protecţie civilă;
  • ii. investiţii în vederea realizării măsurilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă prevăzute în documentaţiile de avizare în domeniu;
  • iii. exploatarea unor instalaţii destinate înştiinţării-alarmării sau spaţii pentru adăpostirea populaţiei în situaţii de urgenţă/conflict armat;
  • iv. obiective care au obţinut avizul de securitate la incendiu/protecţie civilă şi nu au solicitat/obţinut autorizaţia de securitate la incendiu şi/sau protecţie civilă;
  • v. obiective în exploatare la care, temporar, se preconizează afluenţă de persoane sau care aparţin aceluiaşi domeniu de activitate;
  • vi. urmărirea remedierii deficienţelor grave constatate pe timpul controalelor anterioare;
  • vii. emiterea acordurilor pentru jocurile de artificii şi comercializarea articolelor pirotehnice.

Personalul care execută controale de prevenire îşi face cunoscută calitatea prin legitimaţia de serviciu sau de control, precum şi prin ordinul de serviciu. Fiecare control se înregistrează în registrul unic de control al operatorului economic verificat şi, după caz, într-un registru special al instituţiei controlate sau al localităţii, conform prevederilor legale. În situaţia neprezentării registrului unic de control, verificarea se efectuează, iar cauzele neprezentării se consemnează în documentul de control. Controlul de prevenire se finalizează printr-un document care se înregistrează, se semnează şi se ştampilează de reprezentantul entităţii controlate. Controlul de fond şi tematic planificat se încheie cu un proces-verbal de control, iar acţiunile ce vizează activităţile care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, cu un raport de inspecţie. Controalele tematice inopinate, cele efectuate la ordin, precum şi controalele care vizează verificarea unor aspecte restrânse ale domeniilor vizate se finalizează printr-o notă de control. Controlul tematic de verificare în teren pentru emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu, protecţie civilă şi a acordurilor se finalizează printr-un referat, conform normelor metodologice specifice. Un exemplar al documentului de control rămâne la entitatea controlată, cu excepţia referatelor întocmite pentru emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu, protecţie civilă şi a acordurilor. Modelele de proces-verbal de control, raport de inspecţie SEVESO, notele de control, pe tipuri de control şi categorii de obiective sunt prezentate în anexele nr. 6-11 din Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate aprobat prin O.M.A.I. nr. 89/2013.”