Biblioteca

Acte normative referitoare la prevenire sau reglementări în domeniul situatiilor de urgenta


Regulamentul (UE) 2019/515 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008

Regulament 2019_515.pdf

Ordonanţa nr. 20 din 31 ianuarie 2023 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.020

ORDONANTA nr. 20 din 31 ianuarie 2023.pdf

Regulamentul Delegat (UE) NR. 574/2014 din 21 februarie 2014 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 privind modelul care trebuie să fie utilizat pentru întocmirea unei declarații de performanță pentru produsele pentru construcții

Regulament delegat 574 din 2014.pdf

Regulamentul (UE) 2019/1020 din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011

Regulament 2019_1020.pdf

Ordin nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobara Criteriilor de performanta privind consultarea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta

ORDIN nr. 75 din 27 iunie 2019.pdf

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, cu modificările și completările ulterioare

Regulament CE 765 din 2008.pdf

Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, act normativ completat de Regulamentul UE 1020/2019

Regulamentul UE 305 din 2011.pdf

Regulamentul delegat (UE) 2016/364 al Comisiei din 1 iulie 2015 privind clasificarea comportamentului la foc al produselor pentru construcții, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului

Regulament UE 364-2016.pdf

Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii

ReglementariTehnice

Protocol de colaborare intre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si Secretariatul de Stat pentru Culte din Romania pentru promovarea de campanii de educare si informare a populatiei in cadrul comunitatilor religioase/parohiale.

protocol165198.pdf

Protocol de colaborare ANP - IGSU, in scopul asigurarii cadrului de colaborare intre cele doua parti in vederea dezvoltarii unor activitati de educare preventiva, cu tematica de protectie civila, aparare impotriva incendiilor si prim ajutor in unitatile din sistemul administratiei penitenciarelor.

protocol165067.pdf

Protocol privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta a copiilor, elevilor si studentilor din invatamantul national preuniversitar si superior

PROTOCOL-62170-9647-2013.pdf

Ordonanta de urgenta nr. 75 din 30 septembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice

OUG-75-2004.pdf

Ordonanta de urgenta nr. 37 din 27 iunie 2012 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea absolventilor promotiilor 2012 ale institutiilor de formare profesionala initiala din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala

OUG-37-2012.pdf

Ordonantar. 20 din 18 august 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, formă consolidată valabilă la data 10-02-2023

Ordonanta 20 din 2010 actualizata.pdf

O.M.D.R.A.P. nr. 1687 din 08.05.2019 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

O.M.D.R.A.P. 1687 din 2019 lista standarde armonizate.pdf

OMAI nr. 156/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi testarea planurilor de urgenţă în caz de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase

Ordinul nr. 156 din 11 decembrie 2017.pdf

Ordinul nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

Ordin ANRE 89 din 2018 actualizat.pdf

Ordin 159 IG -2015 procedura de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuare lucrarilor in domeniul apararii impotriva incendiilor

Ordin 159 IG -2015 procedura de efectuare a auditului de supraveghere.pdf

Ordin nr. 3825 din 3 iunie 2013 privind aprobarea regulamentelor concursurilor naţionale "Prietenii pompierilor" şi "Cu viaţa mea apăr viaţa"

ORDIN-3825-2013.pdf

Ordin nr. 2142/91 din 11 iunie 2013 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii

Ordin-2142-91-2013.pdf

Ordin nr. 2141/92 din 11 iunie 2013 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii

Ordin-2141-92-2013.pdf

Ordin nr. 1832/856 din 6 iulie 2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)

O.M.F.P.S. nr. 1.832 din 2011.pdf

Ordin nr. 1822/394 din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc

Ordin 1822 din 2004 actualizat.pdf

Ordin nr. 1422/192 din 16 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră

Ordin-1422-192-2012.pdf

Ordinul nr. 3.363 din 1 iulie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, precum şi pentru aprobarea cuantumului indemnizaţiei de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală

Ordin 3363 din 2020.pdf

Ordin nr. 806 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea ordinelor: 1.507/1996, 113/2001, 371/2002, 40/2003, 322/2003, 58/2004 si 115/2004

ORDIN-806-2004.pdf

Ordin nr. 720 din 26 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune

ORDIN-720-2004.pdf

Ordin nr. 663 din 12 aprilie 2010 pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT C 1-2010 "Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente", PT C 4-2010 "Recipiente metalice stabile sub presiune", PT C 6-2010 "Conducte metalice sub presiune pentru fluide", PT C 7- 2010 "Dispozitive de siguranţă", PT C 8-2010 "Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate", PT C 9-2010 "Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune", PT C 10- 2010 "Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune"

Ordin-663-2010.pdf

Ordin-647-2005.pdf

Ordin-647-2005.pdf

Ordin nr. 551/1475 din 8 august 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar - invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure

Ordin-551-1475-2006.pdf

Ordin nr. 520/1318 din 29 mai 2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

Ordin-520-1318-2006.pdf

Ordin nr. 373 din 12 august 2002 pentru aprobarea Statutului-cadru al organismului national de standardizare

ORDIN-373-2002.pdf

ORDIN nr. 223/IG din 17 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților în ocupațiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

ORDIN-223-17-05-2017.pdf

Ordin nr. 88 din 2 aprilie 2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor

Ordin-88-2012.pdf

Ordin nr. 47/1203/509 din 21 iulie 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului in vederea autorizarii executarii constructiilor amplasate in vecinatatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale

ORDIN-47-1203-509-2003.pdf

Ordin nr. 5 din 5 februarie 2009 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

Ordin-5-2009.pdf

Ordin nr. 28/2338 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult

OMIRA-28-2009.pdf

Ordin nr. 14 din 16 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber

OMIRA-14-2009.pdf

Ordin nr. 108 din 1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcariri electrostatice - D.G.P.S.I.-004

OMI-108-2001.pdf

Ordin nr. 1.995 din 18 noiembrie 2005 al MTCT pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenta specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren (OMAI nr.1160/2006)

OMAI nr.1160-2006.pdf

Ordin nr. 349 din 1 septembrie 2004 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative interne care fac referire la standardele naţionale

OMAI nr.349 din 01.09.2004.pdf

Ordin nr. 236 din 2 octombrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă

OMAI nr.236 din 02.10.2012.pdf

Ordin nr.138 din 23.10.2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea si scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu

OMAI nr.138 din 23.10.2015.pdf

Ordin nr.135 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea "Normelor tehnice privind managementul activităţilor de intervenţie pentru asanarea terenurilor de muniţiile rămase neexplodate din timpul conflictelor armate şi executarea lucrărilor de distrugere a zăpoarelor"

OMAI nr.135 din 14.10.2015.pdf

Ordin nr. 180 din 29 noiembrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă

Ordin 180 din 2022.pdf

OMAI nr.3-2017 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor de incercari la foc

OMAI nr.3-2017 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor.pdf

Ordin nr. 1508/2058/5709 din 20 noiembrie 2006 pentru realizarea şi implementarea în sistemul educaţional a Programului naţional de educaţie antiseismică a elevilor

OMAI-1508-2006.pdf

Ordin nr. 1436 din 18 septembrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea activitatii de avizare a normelor si reglementarilor tehnice de aparare impotriva incendiilor, emise de ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale

OMAI-1436-2006.pdf

Ordin nr. 712/2005 din 23.06.2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

OMAI-712-2005-OMAI-786-2005.pdf

Ordin nr. 673 din 9 decembrie 2008 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, în perioada 2009 - 2012

OMAI-673-2008.pdf

Ordin nr. 262 din 2 decembrie 2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri

OMAI-262-2010.pdf

Ordin nr. 245 din 18 octombrie 2012 pentru aprobarea procedurilor de codificare a informarilor, atentionarilor si avertizarilor meteorologice si hidrologice

OMAI-245-2012.pdf

Ordin nr. 231 din 18 octombrie 2011 pentru aprobarea unor reglementări tehnice privind cerinţele tehnice generale şi condiţiile pentru introducerea pe piaţă a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor

OMAI-231-2011.pdf

Ordin nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii

OMAI-211-2010.pdf

Ordin nr. 187 din 19 august 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ

OMAI-187-2010.pdf

Ordin nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente

OMAI-166-2010.pdf

Ordin nr. 164 din 1 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu

OMAI-164-2007.pdf

Ordin nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

OMAI-163-2007.pdf

Ordin nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta

OMAI-160-2007.pdf

Ordin nr. 146/1427 din 24 octombrie 2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare

OMAI-146-2013.pdf

Ordin nr. 132 din 29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor

OMAI-132-2007.pdf

Ordin nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement

OMAI-118-2010.pdf

Ordin nr. 106 din 09.ianuarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor

OMAI-106-2007.pdf

Ordin nr. 89 din 18 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate

OMAI-89-2013.pdf

Ordin nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor

OMAI-87-2010.pdf

Ordinul Inspectorului General nr. 2 din 04.01.2019 pentru aprobarea structurii-cadru a Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta

OIG_2_04.01.2019.pdf

Ordin nr. 1045/I.G. din 29 august 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice

OIG-1045-2007.pdf

Ordin nr. 607 IG din 07.03.2006 pentru aprobarea Procedurii privind avizarea materialelor cu caracter de instruire in domeniul situatiilor de urgenta

OIG-607-2006-extras.pdf

Ordin nr. 179 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale

Ordin 179 din 2015.pdf

Normativ din 28/04/2006 pentru asigurarea indeplinirii cerintelor privind siguranta in exploatare si securitatea la incendiu pentru instalatiile care produc sau utilizeaza acetilena

Normativ-acetilena-2006.pdf

Manualului primarului pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de inundalii si seceta hidrologica

Manual-primar-management-inundatii-seceta.pdf

Legea nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

Legea nr.59 din 11.04.2016.pdf

Lege nr. 159 din 6 iunie 2007 pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice

LEGE-159-2007.pdf

Lege nr. 92 din 18 martie 2003 pentru aderarea României la Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992

LEGE-92-2003.pdf

Lege nr. 6 din 25 ianuarie 1991 pentru aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora

LEGE-6-1991.pdf

Hotărârea nr. 1.579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, modificată și completată cu HGR nr.371/2016

HGR nr.1579 din 08.12.2005- modif cu HGR 371-2016.pdf

Hotărârea nr. 1236 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului

HGR nr.1236 din 12.12.2012- actualizată.pdf

Hotărârea nr. 1.016 din 25 iunie 2004 (*actualizată*) privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană (actualizată până la data de 9 iunie 2016*)

HGR nr.1016 din 25.06.2004 actualizata.pdf

Hotărârea nr. 862 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă

HGR nr.862 din 16.11.2016.pdf

Hotărârea nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

HOTARARE 571 din 10 august 2016.pdf

Hotărârea nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc

HGR nr.557 din 03.08.2016.pdf

Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea Guvernului 273 din 1994.pdf

Hotărârea nr. 94 din 12 februarie 2014 privind organizarea, funcționarea si componenta Comitetului National pentru situații speciale de urgenta (actualizată cu HGR nr.1151/2014)

HGR nr.94 din 12.02.2014- actualizată la 30.12.2014.pdf

HG nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii

HG nr. 668 din 13 septembrie 2017.pdf

Hotarare nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

HG-1061-2008.pdf

Hotarare nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive

HG-856-2008.pdf

Hotarare nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice

HG-642-2005.pdf

Hotararea nr. 160 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgenta voluntare/private

HG-160-2007.pdf

Hotarare nr. 94 din 12 februarie 2014 privind organizarea, functionarea si componenta Comitetului national pentru situatii speciale de urgenta

HG-94-2014.pdf

Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului

Directiva-2012-18-UE-seveso-III.pdf

Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive si de modificare a Directivei 2004/35/CE

Directiva-2006-21-CE.pdf

Decizia nr.768-2008-CE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor si de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului

Decizia nr.768-2008-CE a Parlamentului European.pdf